זמנית האתר סגור להזמנות חדשות

קבלת תנאי השימוש והפרטיות

השימוש באתר  www.picacake.com(להלן: “האתר”), על ידי המשתמש, אם באמצעות הרשמה לאתר ואם באמצעות פתיחת חשבון באתר או ביצוע קנייה באתר, מהווים (כל אחד מהפעולות הנ”ל בנפרד), הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן, שנקבעו ע”י   עוסק פטור פיקאקייק (להלן: “Pic-a-cake“).

במידה והמשתמש אינו מסכים לקבל עליו את תנאי השימוש שלהלן (להלן: “תנאי השימוש”), עליו להימנע משימוש באתר.

כל המשתמש באתר ו/או מבצע פעולה בו מצהיר בכך כי הינו מכיר את  תנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד Pic-a-cake  האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בPic-a-cake, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות  Pic-a-cake על פי תנאי השימוש שלהלן.

Pic-a-cake שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור.

 

כללי

 1. האתר מופעל על ידי Pic-a-cake ומספק שירותי סחר אלקטרוני ברשת בתחום הזמנת התמונות האכילות ועוגות.
 2. Pic-a-cake מספקת פלטפורמה פרסומית לקונדיטוריות ועסקים אשר מוכרים תמונות אכילות (להלן: “הספקים”) המעוניינים למכור מוצרים (להלן: “המוצרים”) לקהל הרחב (להלן: “הקונים”) (הספקים והקונים יכונו להלן גם:”המשתמשים”). למען הסר ספק יודגש כי Pic-a-cake אינה מייצרת את המוצרים. Pic-a-cake מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כאמצעי לקבלת הזמנות בלבד והיא אינה מי שמייצרת את המוצרים.

עלות השימוש באתר ותנאי תשלום

 1. לאחר הזנת פרטי ההזמנה יועבר הקונה לעמוד סליקה חיצוני שמתחוזק ע”י חברת “פיי פל”. במידה ואושרה עסקה –  והתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעת המשתמש כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו.
 2. הזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט במערכת Pic-a-cake באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב הקונה .סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי מערכת Pic-a-cake.
 3. אם יחול שיבוש ו\או טעות בתיאור המוצר ו\או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה רשאי Pic-a-cake לבטל את רכישת הקונה ללא חיוב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
 4. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, Pic-a-cake לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אל הקונה . במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים ,יחויב הקונה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 5. ספק אשר מספק שירותי הכנת עוגות והדפסת דפים אכילים ומעוניין למכור דרך אתר Pic-a-cake מתחייב שלא לקבל כל תשלום ממשתמש הקצה עבור מוצר אותו סיפק דרך האתר Pic-a-cake  שלא דרך Pic-a-cake ומשתמש הקצה מתחייב לשלם עבור מוצר דרך עמוד התשלום באתר Pic-a-cake
 6. חיוב המשתמשים יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתרPayPal.com . Pic-a-cakeאינה מהווה צד להסכם של המשתמש עם PayPal.
 7. על המשתמש לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal בתוקף.
 8. מתן חשבונית על החיוב הינה אחריותם של pic-a-cake, ויתקבלו כנגד בקשה מפורשת של הקונה.

 

הרשמה וכשרות לשימוש באתר

 1. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם (להלן:”הגורם האחראי”). ככל שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהגורם האחראי עליו רשות לפני השימוש באתר. עצם שימוש באתר על ידי המשתמש מהווה הצהרה בפני Pic-a-cake שקיבל רשות כאמור – לאחר שהגורם האחראי עליו קרא בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש והגורם האחראי עליו בלבד, והמשתמש ו/או הגורם האחראי עליו פוטר בזאת את Pic-a-cake מכל אחריות בקשר לכך.

 

 

 

הגבלת אחריות

 1. Pic-a-cake לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע”י הספקים או ע”י מי מהמשתמשים באתר.
 2. Pic-a-cake לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק.Pic-a-cake לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של Pic-a-cake , לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע”י משתמש, וסך האחריות והחבות הכוללת של Pic-a-cake הנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו משתמש במשך החודשיים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי המשתמש כנגד Pic-a-cake.
 4. Pic-a-cake לא תישא באחריות לנזקים בריאותיים שנגרמו לקונה
 5. Pic-a-cake מעבירה את האחריות בנוגע להדפסת הדף האכיל אל הספק.
 6. Pic-a-cake מספקת לספקיה קבצים  באיכות אופטימלית , בהתאם להנחיות הדפסה על בצק סוכר. ואולם יש לדעת כי תצוגת הקבצים ע”ג מסך דיגיטלי (ובשוני בין מסך למסך , כתלות במפרט הטכני של המסך ובכיולו) שונה מהותית מדפוס ע”ג נייר סוכר בין היתר בשל השוני בטווח הצבעים אשר מסך יכול להציג לעומת טווח הצבעים הניתן להדפסה.  על כן תהיה סטייה בין גוון/ עוצמת/ בהירות הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל בעת ההדפסה . למשתמש לא תקום טענה או תביעה בגין סטיות כאמור.

קניין רוחני

 1. האתר הינו רכושה הבלעדי של Pic-a-cake וPic-a-cake הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של Pic-a-cake בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מPic-a-cake אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

שונות

 1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 2. כל זכות או סעד של Pic-a-cake בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של Pic-a-cake הקיימים לה על פי דין.
 3. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי Pic-a-cake לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של Pic-a-cake לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.
 5. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
 6. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 7. הודעות יימסרו לPic-a-cake באמצעות דוא”ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא”ל כאמור, למעט כאשר המשתמש קיבל התראה כי כתובת הדוא”ל אינה תקינה.

מדיניות הגנת פרטיות:

 

 1. על מנת לעשות שימוש באתר, בעת ההרשמה לאתר המשתמש יתבקש למסור מספר פרטים אישיים הנחוצים לצורך השירות (כגון שם אישי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא”ל, מס’ כרטיס אשראי ועוד). לא ניתן לספק את השירות ללא מסירת הפרטים, מסירתם מהווה הצהרה על נכונותם. נא למסור פרטים מלאים ונכונים.
 2. Pic-a-cake תעשה שימוש בפרטים הנמסרים בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, והמשתמש נותן הסכמתו לשימוש זה.
 3. עם הרישום לשירות, ובכפוף לאישור המשתמש של לתנאי השירות, תהיה Pic-a-cake רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ומידע פרסומי אודות פעילויות ושירותים נוספים. מידע זה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש בכפוף להסכמתו. אם המשתמש אינו מעוניין להמשיך לקבל מידע זה כאמור, ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת.
 4. האחריות לשמירה שם המשתמש והסיסמה שנבחרה עבור הכניסה לשירות בסודיות הינה של המשתמש. על המשתמש לדווח לPic-a-cake במקרה שבו יתגלה שמישהו עשה שימוש ללא הסכמה. אנא תשומת הלב כי על המשתמש תוטל אחריות לשימוש, אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמה של אחר.
 5. ככל שPic-a-cake תסבור כי פעילות המשתמש או אופן השימוש באתר לא עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש המפורטים במסמך זה או שיש בהם להפר הוראות כל דין, Pic-a-cake תהא רשאית למנוע מהמשתמש גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתו ו/או לפעול בכל דרך אחרת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. Pic-a-cake תשמור על פרטיות נתוני המשתמש בהתאם לדין. בכפוף לכך, Pic-a-cake תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שייאסף על ידה בנוגע לדפוסי השימוש והרכישה של המשתמש, מידע או פרסומות אותם קרא המשתמש, העמודים אליהם גלש וצפה, השירותים בהם התעניין וכיוצא בזה, ולשמור את המידע במאגרי המידע שלה כמתחייב על פי דין. השימוש שתעשה Pic-a-cake בנתונים אלה ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות שלה ובכפוף להוראות החוק, למטרות: אספקת השירותים, תפעול ופיתוח האתר, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; שיפור השירותים והתכנים שPic-a-cake מציעה באתר. בנוסף לאמור, ישמש המידע גם ליצירת הקשר עם המשתמש.
 7. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעילות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו, במידה וניתן צו שיפוטי המורה לה לעשות כן ובכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי, Pic-a-cakeתהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש כנדרש על פי חוק, לפי שיקול דעתה.
 8. האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש של המשתמש באתר, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש להתקנתן על מחשב המשתמש וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.
 9. המידע שמכילות הcookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקר המשתמש, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם המשתמש גולש, למשך הזמן שגלש באתרים ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן או למחקן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).
 10. חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע וכן זכות לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. על כן, המשתמש זכאי לפנות לPic-a-cake בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליו, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.
 11. Pic-a-cake רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת, והיא תפרסם על כך הודעה באתר זה.

 ביטול עסקאות והחלפת מוצרים:

זיכוי ו/או החלפה יינתנו אך ורק למוצרים שנתקבלו במצב שבור. בכל מקרה לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים שנרכשו וסופקו ללקוח.

הלקוח מחויב ליצור קשר עם Pic-a-cake  מיד עם קבלת המשלוח עם מוצר שבור.